Середа, 27.01.2021, 22:33
Вітаю Вас Гість | RSS

Чернігівський колегіум № 11

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

2020-2021 навчальний рік

Створення

акмеологічної моделі колегіуму

за формулою розвитку: Особистість – Творчість – Талант – Успіх

 

Заступник директора

з навчально-виховної роботи

Чернігівського колегіуму №11

Кравченко Любов Іванівна

 

Кожній дитині – світло знань,

Кожній дитині – світло любові,

Віру в сили свої без вагань,

Як запоруку щасливої долі.

В.О.Сухомлинський

 

Сучасний суспільний розвиток висуває перед системою освіти різних країн світу принципово нові завдання, серед яких інноваційна діяльність.

Державно-національна програма «Освіта»: Україна ХХІ століття», та концепція Нова українська школа визначили стратегію розвитку освіти в Україні, пріоритетні напрями, шляхи створення життєспроможної системи безперервного навчання і виховання для досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності нації.

Система освіти ХХІ століття відповідно до вимог сьогодення потребує переосмислення, практичної реалізації базових принципів, компетентності (за Концепцією ЮНЕСКО) – навчитися пізнавати, навчитися жити разом, навчитися жити. З цією метою вся діяльність колегіуму побудована так, щоб сприяти становленню особистості учня як творця і проектувальника свого життя, гармонізації та гуманізації. Тому пріоритетною метою колегіуму є створення оптимальних умов для розвитку стресостійкої творчої здорової особистості, з винахідливим розумом, вільним від стереотипів, з критичним мисленням, з волею, цілеспрямованою на створення своєї програми життя, з високим енергопотенціалом, направленим на корисну діяльність, вінцем якої стане своя справа.

Саме це є важливим напрямом роботи педагогічного колективу колегіуму, який сприймає інноваційну діяльність як необхідний засіб у побудові вектора розвитку освітнього простору, оскільки лише заклад освіти, який розвивається, створює умови для повноцінного розвитку кожного учня. У зв’язку з цим передбачено формування нового змісту професійно-педагогічної діяльності вчителів, їх готовності освоювати й упроваджувати інноваційні технології, затребуванні новою освітньою системою.

Метою колегіуму є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності.

У структурі методичної роботи важливе місце посідає робота над єдиною методичною проблемою, яка забезпечує участь кожного вчителя в удосконаленні освітнього процесу, сприяє розвитку їх ціннісних пріоритетів, створенню колективу однодумців. 

Робота педагогічного колективу над єдиною методичною проблемою – колективна форма пошукової роботи щодо вирішення актуальної психолого-педагогічної проблеми з метою вдосконалення освітнього процесу та підвищення професійно-кваліфікаційного рівня вчителів.

Так упродовж п’яти років (2015 – 2020рр.) Чернігівський колегіум №11 працював над реалізацією проблеми: «Створення акмеологічної моделі колегіуму за формулою розвитку: Особистість – Творчість – Талант – Успіх», якій підпорядковано науково-методичну проблемну тему колегіуму: «Формування акмеологічної компетенції та розвиток акме-здібностей колегіїстів шляхом впровадження сучасних освітніх технологій» та виховну проблемну тему колегіуму: «Духовність і суспільна мораль, національно-патріотичне виховання – основні чинники акмеологічної системи виховання колегіїстів».

Перед школою поставлена задача підготовки учня до успішної соціалізації, усвідомленого вибору професії. Проблема професійного росту людини, її успішності є центральною для акмеології.

Реалізація даної програми розвитку припускає створення в освітній установі умов для успішності всіх суб’єктів освітнього процесу. Успіх розглядається як форма самореалізації особистості. Досягнення успіху залежить від рівня самозбереження особистості, уявлень про самореалізацію, від соціальної зрілості особистості й від усвідомлення соціальної відповідальності (Г. Тульчинський).

Тому Чернігівський колегіум №11 упродовж п’яти років намагався створити  таке освітнє середовище, у якому учні й учителі одержують можливість максимально повно реалізувати наявний у них творчий потенціал, інтелектуальні можливості, що сприяють успішній соціалізації дитини та її адаптації в мінливих соціально-економічних умовах. Батьки, будучи рівноправними суб’єктами освіти та соціальними партнерами школи, мають можливість одержувати інформацію про успіхи своїх дітей.

Над проблемою «Створення акмеологічної моделі колегіуму за формулою розвитку: Особистість – Творчість – Талант – Успіх» Чернігівський колегіум №11 працював у три етапи, для кожного з яких були впроваджені шляхи реалізації.

Так на першому етапі (2015 – 2016 рр.) проведені:

1. Настановчі індивідуальні консультації із педагогічним колективом. Збір та аналіз результатів роботи колегіуму над попередньою методичною проблемою. Наступність у роботі між попередньою і новою загальною методичною проблемою.

2. Діагностування (вхідне) рівня професійної готовності педагогічних працівників до роботи над методичною проблемою.

3. Створена ініціативна група для розробки теоретичних і практичних тем та перспективного плану роботи над методичною проблемою; визначені провідні ідей методичної проблеми.

4. Дібрана та опрацьована література, що висвітлює питання методичної проблеми .

5. Проведений моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х класів.

6. Проаналізований кількісний та якісний склад педагогічних кадрів.

7. Проаналізований проміжні результати за І етап роботи.

Учителі колегіуму ознайомилися з такими поняттями, як: «акмеологія», «акмеологічна компетентність», «акме-здібності», «акме-мотивація», «акмеологічний супровід педагогічного процесу», «саморозвиток», «самоствердження», «самореалізація», «педагогіка життєтворчості», «акмеологічна педагогіка», «акмеологічне середовище», «акмеологічні знання», «акмеологічні уміння».

Учителі здійснювали аналіз та самоаналіз уроків за таким напрямком: предмет, основні категорії, функції та завдання педагогічної акмеології. Формувалися позитивні мотивації до навчання через діяльність шкільної бібліотеки. Реалізували інтегративний зміст формування інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів. Розглядалося питання на педагогічній раді «Педагогічна акмеологія як галузь акмеологічних знань». Проведений круглий стіл «Шкільна акмеологія. Для чого і навіщо?»

На другому етапі (2017-2019 рр.) роботи над реалізацією проблеми були проведені такі заходи:

1. Організована робота постійно діючого психолого-педагогічного семінару для педагогічного колективу з визначеної методичної проблеми.

2. Теоретичне вивчення визначених для опрацювання питань у всіх формах методичної роботи з педагогічними працівниками.

3. Надана допомога педагогічним працівникам в оволодінні теоретичними знаннями з визначених тем.

4. Колектив перейшов до практичного етапу створення системи роботи вчителів; вивчення перспективного педагогічного досвіду, системи роботи досвідчених учителів:

  • апробація теоретичних знань на практиці;
  • творчі звіти вчителів;
  • проведення проблемних семінарів для вчителів із розкриття вузлових питань теорії та практики роботи над методичною проблемою.

5. Створені картотеки перспективного педагогічного досвіду, творчих та проблемних груп; проведені індивідуальні й тематичні консультацій; вивчені та узагальнені педагогічні досвіди; проведені демонстраційні уроки та години спілкування.

6. Проведений моніторинг результатів реалізації методичної теми в практиці роботи  вчителів (контрольні роботи, тестування, співбесіди, анкетування тощо). 

         Впровадженні інтерактивні технології навчання як засіб формування комунікативної компетентності. Учасники освітнього процесу оволоділи  способами підвищення внутрішньої мотивації до навчання. Учителі створювали ситуації успіху та захопленості, доброзичливої атмосфери як на уроках, так і в позаурочний час, формували  здоров’язбережувальні компетентності здобувачів освіти, мотивували освітню діяльність колегіїстів у процесі пізнавальних ігор та ігрових ситуацій. На засіданнях педагогічної та методичної рад, методичних комісій, нарадах, творчих груп розглядалися ряд питань: суть поняття «інноваційна педагогічна технологія», складові акмеологічної моделі колегіуму, акмеологічні основи становлення психологічної та професійної зрілості особистості, проблема здібностей та обдарованостей в акмеології, акмеологічні технології в підвищенні якості освіти, поєднання традиційних та інноваційних технологій, формування в учнів загальнокультурних компетентностей, складові акмеологічного шкільного життя, технологія критичного мислення – засіб формування в учнів предметних (галузевих) компетентностей, застосування ігрових навчальних технологій на реалізацію діяльнісного підходу до навчання, формування в учнів соціальної компетентності засобами інтерактивного навчання. Проведені круглі столи «Акмеологічні компетентності – складові акмеологічної моделі педагога», «Соціальна зрілість як вершина акмеологічного розвитку особистості», «Синергетична модель як запит часу: пізнавальні можливості синергетики і практика організації освітнього процесу».

На завершальному третьому етапі (2020р.) узагальнені результати роботи над реалізацією методичної проблеми «Створення акмеологічної моделі колегіуму за формулою розвитку: Особистість – Творчість – Талант – Успіх», упроваджений досвід у практику роботи:

  1. Видані методичні посібники творчих та проблемних груп, які працювали з цього питання.
  2. Прослухані творчі звіти кращих учителів про роботу над власними методичними темами (проблемами).
  3. Проведені семінарів-практикуми, науково-практичні конференції, організовані виставки матеріалів перспективного педагогічного досвіду.
  4. Проведений аукціон педагогічних технологій із метою популяризації та поширення педагогічного досвіду кращих учителів.
  5. Узагальнені та проаналізовані результати діяльності вчителів, керівників методичних комісій, керівників творчих груп по роботі над методичною проблемою.
  6. Проведене діагностування (вихідне) педагогічних працівників колегіуму з метою вироблення рекомендацій щодо подальшого розвитку професіоналізму, педагогічної майстерності керівників, учителів, вихователів.
  7. Оформлені результати роботи (аналітичні таблиці, методичні посібники, банки перспективного педагогічного досвіду, звіти методичних комісій про роботу над методичною проблемою, друковані статті у фахових журналах).

Проведений комплекс методичних заходів, який складався з теоретико-практичних семінарів, семінарів-практикумів, психолого-педагогічних семінарів, вебінарів, прес-конференцій, засідань методичних комісій, майстер-класів, педагогічних рад, роботи творчих груп.

На засіданнях педагогічної та методичної рад, методичних комісій, нарадах, творчих груп розглядалися ряд питань: застосування технології проєктів як засобу формування проєктно-технологічної компетентності учня, формування особистості успішного учня, модель акмеологічного розвитку особистості на різних перехідних вікових етапах шкільного життя, показники соціальної зрілості як акмеформи випускника закладу освіти та методи їх визначення, формування моделі педагога-акмеолога, організація науково-методичної роботи та розвиток акмеологічної педагогіки – стимулювання саморозвитку особистості та професіоналізму як вплив на формування акмеологічної позиції педагога. Учителі колегіуму презентували варіативні педагогічні підходи в системі акмеологічних підходів.

Отже, школа має і повинна виховувати людину, яка спроможна творити своє власне життя, здатну до самовизначення. Адже зміни, що прийшли в життя людини на початку XXI століття вимагають конкурентоспроможності, професійної й соціаль­ної мобільності, неперервної освіти, професійного і духовного самовдосконалення. Освітою сьогодення має стати освіта випереджальна, компетентнісно спрямована, що базується на засадах самоорганізації та саморозвивальної системи. Характерні риси випускника колегіуму – висока правова культура, демократичні переконання, уміння легальними засобами захищати національні та соціальні цінності, прагнення і здатність до навчання впродовж усього життя.

У ході застосування акмеологічного підходу важливого значення    набуває    професіоналізм    учителя.    Учитель-акмеолог – людина духовно, професійно та соціально зріла. Саме  ці  три  компонента  і  вирізняють  учителя-акмеолога. Крім  того,  йому  властиве  й  володіння  акметехнологіями, здатність  правильно  спрямовувати  вплив  акмеологічного освітнього простору. Для цього вчитель повинен мати високу теоретичну підготовку із педагогіки, психології та методики викладання предмету. Над чим і працює педагогічний колектив Чернігівського колегіуму №11. Наші вчителі щиро діляться досвідом через проведення міських та обласних семінарів, демонстративних уроків та годин спілкування для вчителів міста та слухачів курсів підвищення кваліфікації Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського.

Результат роботи над даною методичною проблемою – це створення в колегіумі  умов для успішної соціалізації особистості, формування конкурентоспроможної особистості, яка засвоює систему знань, норм і цінностей, що дозволяють їй функціонувати як самостійному члену суспільства. Це конкурентоспроможний, комунікабельний, стресостійкий  колегіїст із  високим рівнем працездатності; прагненням до якісного кінцевого результату, здатністю переборювати труднощі, творчо ставиться до справи, уміє прийняття відповідальні рішення, здатний до кооперації, співробітництва, співтворчості, до швидкого освоєння нової справи, до самоосвіти, самореалізації, саморозвитку. Це початок  розробки нової виховної концепції. Як напрямок виховної роботи в колегіумі ця діяльність спрямована на активізацію мислення дітей, передбачає виділити статусні позиції в мисленні дитини: 

Я – член своєї сім’ї;

Я – учень колегіуму;

Я – чернігівець;

Я – громадянин України;

Я – Європеєць, що  є напрямком  виховної роботи в колегіумі.

Щорічно колегіїсти є переможцями міського, обласного та Всеукраїнського етапів предметних олімпіад із базових дисциплін, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України, інтелектуальних, спортивних і творчих конкурсів.

У колегіумі успішно впроваджувалися проекти: «Школа сприяння здоров’ю» (керівник Коломієць В.О.), «Здорова дитина – здорова нація» (керівник Новікова М.В.), «Золотий Олімп колегіуму» (керівник Редчиць С.І.), «Модель громадсько-активної школи» (керівник Рубан С.В.), «Голосую за здоровий спосіб життя» (керівник Шулик О.А.), «Удосконалення освітнього процесу через роботу учнівського самоврядування», «Я – волонтер», «Спорт і колегіїсти» (керівник Редчиць С.І.), «Соціалізація дітей, які потребують особливої педагогічної уваги» (керівник  Новікова М.В.), «Колегіум у європейській освіті» (керівник Кравченко Л.І.), «Акмеологічний розвиток особистості в умовах освітньо-інформаційного простору» (керівник Кравченко Л.І.), «Формування моделі педагога-акмеолога» (керівник Рубан С.В.), «Плануємо наше завтра» (керівник Васильєва О.А.), «Формування екологічної культури» (керівник Чекмінь І.В.).

Відпрацьована модель взаємодії «учитель – учень» на основі корекційно-аналітичної діяльності за результатами моніторингу якості освіти.

Результатом якісної освіти є виховання здорового покоління упродовж усього життя з чіткою громадянською позицією, яке хоче і вміє вчитися протягом усього життя, покоління свідомих громадян здатних збудувати цивілізовану європейську державу і жити в ній. Нова українська школа вимагає випускників, які вміють критично мислити, ставити цілі та досягати їх, спілкуватися у багатокультурному середовищі та володіти іншими сучасними вміннями. Тому  колегіуму формує особистість, яка прагне до постійного самовдосконалення, саморозвитку, самовизначення і самоактуалізації, яка вміє критично мислити, працювати в команді, розв’язувати проблеми;  уміє вчитися і досягати успіху впродовж усього життя, бути конкурентоспроможною в умовах соціальних змін; особистість з високим енергопотенціалом, яка уміє планувати стратегію творчого пошуку, визначати своє життєве кредо, дбайливо ставитися до свого здоров’я та часу – це гідний громадянин України.

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Січень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Друзі сайту

Чернігівський колегіум №11© 2021