Четвер, 09.02.2023, 10:33
Вітаю Вас Гість | RSS

Чернігівський колегіум № 11

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Державні вимоги з окремих предметів

ДЕРЖАВНІ ВИМОГИ ДО РІВНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ

УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ З ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ

 

(ВИТЯГИ З НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ 1 – 4 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ,

ЗАТВЕРДЖЕНИХ МІНІСТЕРСТВОМ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ, 2012 Р.)

 

УКРАЇНСЬКА МОВА

      1 клас

     Учень (учениця):

     Читає доступні тексти правильно, виразно, усвідомлюючи їх зміст.

     Дотримується швидкості читання, наближеної до повільної зв’язної розповіді (20 – 30 слів за хвилину).

     Розуміє й адекватно виконує короткі інструкції до навчальних завдань.

     Списує друкований і рукописний текст, дотримуючись каліграфічних вимог, виконує мовні завдання – фонетико-графічні, лексичні, граматичні.

     Пише під диктування слова, речення із 3 – 4 слів, у яких написання не розходиться зі звучанням.

     Розрізнює сприйняті на слух мовні одиниці (звуки, склади, слова, словосполучення), встановлює їх кількість.

     Слухає і розуміє усне висловлювання (80 – 100 слів).

     Читає напам’ять до 5 віршів, відтворює за зразком інтонацію речень, формулює запитання за змістом прочитаного і відповідає на них.

     Переказує сюжетний текст букварного типу, самостійно будує зв’язне висловлювання за поданим початком і малюнком.

     Визначає кількість речень у тексті (2 – 4 речення), кількість слів у реченні; складає графічні схеми речень (до 5 слів) та речення за схемами; доповнює речення 1 – 2 словами за змістом.

     Розрізняє голосні і приголосні звуки за звучанням та способом вимовляння; поділяє на склади слова з 2 – 3 складів, визначає наголос.

     Правильно записує слова, вимова і написання яких збігаються; правильно вживає велику літеру на початку речення та розділові знаки.

     Списує та пише під диктування текст (20 – 30 слів), дотримуючись правил каліграфії.

     Фіксує помилки в усних відповідях однокласників, знаходить помилки у власних письмових роботах, виправляє їх.

 

     2 клас

     Учень (учениця):

     Розуміє після 1 – 2 прослуховувань художній текст (120 – 200 слів).

     Створює діалог на задану тему з 3 – 4 реплік; усно переказує текст обсягом 40 – 50 слів.

     Читає цілими словами 50 – 60 слів за хвилину.

     Створює і записує коротке (до 40 слів) зв’язне висловлювання за ілюстрацією.

     Виконує усно звуковий і звукобуквений аналіз слів з 4 – 5 букв, розташовує 5 – 6 слів за абеткою, ділить на склади 2 – 3 складові слова, правильно переносить слова.

     Впізнає і розрізнює на слух голосні і приголосні звуки.

     Розпізнає у тексті за ознаками іменники, прикметники, дієслова, ставить до них питання; добирає синоніми і антоніми.

     Виділяє у слові корінь, добирає спільнокореневі слова.

     Списує текст (30 – 50 слів), дотримуючись правил каліграфії, перевіряє написане, виправляє помилки.

     Пише диктант обсягом 30 – 50 слів за фонетичним принципом або вивченими правилами.

 

     3 клас

     Учень (учениця):

     Розуміє після одного прослуховування текст (220 – 300 слів), передає зміст, визначає тему і мету почутого тексту.

     Читає вголос у темпі 75 – 80 слів за хвилину.

     Письмово переказує текст обсягом 50 – 70 слів, складає письмове висловлювання (до 60 слів) на основі вражень від прочитаного твору, переглянутого фільму тощо, списує текст обсягом 50 – 70 слів із дотриманням правил каліграфії та правопису.

     Знає, що таке «орфограма», знаходить слова з орфограмами, перевіряє їх.

     Утворює нові слова за допомогою префіксів і суфіксів.

     Має уявлення про іменник, визначає рід, число, змінює за відмінками, добирає синоніми та антоніми.

     Впізнає у реченні прикметник, встановлює граматичний зв'язок з іменником, добирає синоніми та антоніми, змінює прикметники за родами, числами.

     Має уявлення про дієслово як частину мови, впізнає в реченні, добирає синоніми та антоніми, розрізняє часові форми, форми доконаного і недоконаного виду (без уживання термінів).

     Дотримується належної висоти, ширини, нахилу великих і малих букв та пунктуаційних знаків у зошиті в одну лінійку.

 

     4 клас

     Учень (учениця):

     Розуміє з одного прослуховування текст (320 – 400 слів) . визначає тему і основну думку почутого.

     Усно переказує художній або науково-популярний текст обсягом 70 – 100 слів.

     Читає вголос 90 – 95 слів за хвилину, пише переказ розповідного тексту 70 – 100 слів за планом, складає самостійне письмове висловлювання (розповідь, опис, міркування) з 60 – 80 слів за прочитаним твором, життєвою ситуацією тощо.

     Відносить до іменників слова з абстрактним значенням, добирає до поданого іменника 2 -3 синоніми, антонім. Визначає рід, число іменників, змінює за числами і відмінками, визначає початкову форму іменника.

     Відносить до прикметників слова, що означають різні ознаки предмета; добирає до прикметників 2 – 3 синоніми, антонім; змінює за числами, родами (в однині), визначає відмінки прикметника за іменником.

     Упізнає серед слів числівники, займенники, ставить до них питання.

     Відносить до дієслова слова, що означають різні дії, визначає неозначену форму дієслова; визначає час дієслова, змінює дієслова за особами і числами в теперішньому і майбутньому часі.

     Розрізняє серед поданих слів прислівник, ставить до них питання. Зв’язує з дієсловами у словосполучення.

     Розташовує за алфавітом 10 – 12 слів, орієнтуючись на другу і третю літери у слові.

     Списує текст із рукописного і друкованого текстів обсягом 70 – 90 слів, дотримуючись правил правопису і каліграфії; записує під диктування текст обсягом 70 – 90 слів.

 

ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ

     2 клас

     Учень (учениця):

     Читає вголос 50 – 60 слів за хвилину з дотриманням норм орфоепії; розуміє значення окремих слів та цілісний зміст твору, визначає тему та основну думку твору.

     Правильно називає фактичні події, дійових осіб, розуміє запитання вчителя, уміє знаходити відповіді на відтворення фактичного змісту прочитаного.

     Визначає структурні елементи тексту (зачин, основна частина, кінцівка).

     Розпізнає в тексті епітети, порівняння, метафори (без уживання терміна), передає свої почуття від прочитаного, висловлює оцінні судження.

     Уміє розповісти твір від імені дійової особи.

 

     3 клас

     Учень (учениця):

     Співвідносить вивчені твори з відповідними жанрами (казка, вірш, оповідання, п’єса);знає сюжети 4 – 5 казок, напам’ять 7 – 8 віршів, 5 – 6 прислів’їв.

     Читає вголос у темпі 75 – 80 слів за хвилину, визначає тему та основну думку твору.

     Називає основні ознаки вірша, оповідання.

     Самостійно складає план до невеликих за обсягом і нескладних за будовою текстів, переказує їх зміст.

     Складає найпростішу анотацію на прочитану книжку.

     Уміє самостійно і з допомогою вчителя доповнювати і змінювати тексти, складати твори за власними спостереженнями і малюнками.

 

     4 клас

     Учень (учениця):

     Володіє повноцінною навичкою читання вголос і мовчки, сприймає, розуміє зміст творів, читає вголос 90 – 95 слів, мовчки – не менше 110 слів за хвилину.

     Усвідомлює та самостійно визначає тему і основну думку твору, головних і другорядних персонажів.

     Складає невеликі усні розповіді про життєвий шлях письменників, події, які особливо запам’яталися.

     Практично розрізняє народну та літературну казку, легенду, вірш, оповідання.

     Розуміє текст, свідомо і досить повно відтворює зміст прочитаного, характеризує дійових осіб.

     Уміє складати план оповідання, казки, статті, використовує його для переказу.

 

МАТЕМАТИКА

     1 клас

     Учень (учениця):

     Називає, читає і записує числа від 1 до 100; порівнює числа у межах 100; застосовує прийоми обчислення у межах 100.

     Розрізняє, читає і записує числові рівності і нерівності, обчислює значення числового виразу, що містить одну – дві дії.

     Знає одиниці вимірювання довжини, їх скорочене позначення, співвідношення між ними4 порівнює і будує відрізки заданої довжини.

     Знає одиниці вимірювання маси (кілограм), місткості (літр), вартості (гривня, копійка), часу (доба, година).

     Знає структурні елементи задачі, порядок роботи над задачею; розв’язує прості задачі на знаходження суми, різниці, збільшення-зменшення числа на кілька одиниць; складає задачі за рисунками, схемами, виразом; записує розв’язання задачі.

 

     2 клас

     Учень (учениця):

     Знає властивості дій множення і ділення на 1, 10, множення на 0, 0 на число, ділення 0 на число.

     Знає таблиці множення і ділення чисел 2 – 9; розуміє сутність відношення «більше в…», «менше в…»; застосовує в обчисленні правила знаходження невідомих множника, діленого, дільника.

     Розрізняє пряму, промінь, відрізок; розрізняє кути, будує прямий кут за допомогою косинця.

     Виділяє ланки ламаної, визначає її довжину; знає визначення прямокутника і квадрата; розрізняє коло і круг.

     Розрізняє рівності і нерівності, читає, записує і порівнює математичні вирази; розуміє призначення дужок у виразах, обчислює значення виразів на 2 – 3 дії (з дужками та без них).

     Розуміє позначення змінної букви, знаходить значення виразу при заданому числовому значенні змінної.

     Знає одиниці вимірювання маси (кілограм, центнер), місткості (літр), вартості (гривня, копійка), часу (доба, година, тиждень. рік), порівнює іменовані числа.

     Розуміє поняття «периметр многокутника», застосовує правило знаходження периметра прямокутника (квадрата).

     Аналізує текст задачі, розв’язує прості задачі, складає і розв’язує обернені, розрізняє просту і складену задачу, розв’язує складені задачі на 2 – 3 дії.

 

      3 клас

     Учень (учениця):

     Лічить сотнями, десятками, одиницями, визначає у числі розряди – сотень, десятків, одиниць, порівнює додає і віднімає розрядні числа; розрізняє одно-, дво- і трицифрові числа, лічить від 1 до 1000 у прямому і зворотному порядку.

     Розуміє суть множення і ділення чисел на 10, 100, ділення з остачею.

     Знаходить значення числового виразу різними способами.

     Розуміє утворення частин, читає, записує, порівнює частини у вигляді дробу з чисельником 1; знаходить частини від числа та число за його частиною.

     Визначає час за годинником з точністю до хвилин, користується календарем.

     Знає формулу та обчислює периметр прямокутника, квадрата.

     Розв’язує прості та складені задачі вивчених видів на множині чисел у межах 1000.

 

     4 клас

     Учень (учениця):

     Виконує лічбу розрядними одиницями в межах тисячі, мільйона; порівнює багатоцифрові числа.

     Виконує додавання у випадку трьох доданків; виконує алгоритм множення і ділення багатоцифрових чисел,  планує послідовність виконання дій у письмових обчисленнях.

     Розуміє спосіб одержання дробу; розрізняє дроби, які дорівнюють 1; порівнює дроби з однаковими знаменниками.

     Розрізняє геометричні фігури на площині за їх ознаками; розрізняє прямі і непрямі (гострі, тупі) кути; має уявлення про діагональ многокутника; будує геометричні фігури, позначає їх буквами латинського алфавіту; конструює геометричні фігури з інших фігур, розбиває на частини.

     Розпізнає геометричні фігури у просторі.

      Обчислює значення числових виразів на основі порядку виконання дій.

      Знає назви і позначення іменованих величин, порівнює їх, перетворює більші величини на менші і навпаки.

      Знає назви і позначення одиниць швидкості (км/год, км/хв, м/с та ін..), знає формули знаходження швидкості, відстані, часу та застосовує їх при розв’язанні задач.

      Знає одиниці площі та співвідношення між ними.

     Розв’язує прості задачі вивчених видів та складені задачі на 2-4 дії; розпізнає типові задачі за їх ознаками; планує послідовність їх розв’язування, розв’язує різними способами та перевіряє правильність розв’язування.

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Лютий 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728
Архів записів
Друзі сайту

Чернігівський колегіум №11© 2023